Compactline RA-4 Paper Catridge Type 49 کد 103014

103014.jpg

داروهای عکاسی سری Compactline

گرایش جدید کنونی حرکت به سوی Minilabهای کوچکتر و ساده تر با ضریب امنیتی بسیار بالا می باشد. کاتریجهای داروهای عکاسی Compactline (داروهای عکاسی در کاتریج ) همسو با گرایش جدید طراحیو ساخته شده است .در مقایسه با داروهای عکاسی استاندارد،کاربرد آسانتر و کارایی این داروها بسیار بیشتر می باشد.

مزایای داروهای عکاسی Compactline

 Compactline به گونه ای طراحی شده اند تا جایگذاری و تعویض آنها در چند مرحله بسیار ساده انجام شود (حتی به وسیله کارمندان مبتدی).طراحی منحصر بفرد این کاتریجها موجب شده است تاجهت نگهداری و انبار جای بسیار کمی را اشغال نمایند و در نتیجه هزینه جابجایی آنها بسیار کم باشد.تمام داروهای عکاسی سری Compactlineبا دستگاه Minilab مربوطه (قید شده برای کاتریج )از نظرفرمولاسیون و کارایی سازگاری کامل دارند . با بهرهوری از فناوری پیشرفته تولید داروهای شیمیایی بدون بو کارخانجات تتنال ، این سری داروها نیز بدون بو می باشند و در نتیجه محیطی آرام و بدون بو نه تنها برای کاربران Minilab بلکه برای مشتریان نیز فراهم می گردد.

کاتریجهای داروهای سری

کاتریج RA-4 سیستم تایپ 49

کد دارو :103014

کاغذ عکاسی

داروی تقویت با دو کاتریج برای ظهور  111m2 ×2


جهت استفاده در دستگاههای فوجی مدل Frontier 340/500/550/570/590


درجه حرارت و زمان : 38º C ± 0.3ºC / 45 s