کاسه رفلکتور استاندارد مدل L40

Reflektor_L40_final.UR.jpg