موادمصرفی چاپگرهای Hiti سری 510

510.jpg

کاغذ و ریبون مدلهای 510K,510S,510L

  •  102X152mm : با کارکرد 330 برگ جهت هر رول   ( فروش بصورت یک کارتن =2 رول می باشد)

  • 127X177mm : با کارکرد 190 برگ جهت هر رول ( فروش بصورت یک کارتن =2 رول می باشد)

  • 152X299mm : با کارکرد 150 برگ جهت هر رول ( فروش بصورت یک کارتن = 2 رول می باشد)

کاغذ و ریبون مدل 510L

  • 102X152mm : با کارکرد 330 برگ جهت هر رول ( فروش بصورت یک کارتن = 2رول می باشد)

  • 127X177mm : با کارکرد 190 برگ جهت هر رول ( فروش بصورت یک کارتن = 2 رول می باشد)

  • 152X299mm : با کارکرد 150 برگ جهت هر رول ( فروش بصورت یک کارتن = 2 رول می باشد)