داروى استابلیزر فیلم BNP لیتر 50×1 کد102441

داروهای عکاسی سری Ecoline
مواد شیمیایی سری Ecoline با میزان تقویت کم Super Low Rate(SLR) با ایده آمیختن دواصل مهم محافظت محیط زیست و مرقون به صرفه بودن از نظر اقتصادی بوجود آمده است .با استفاده ار داروهای عکاسی که میزان تقویت آنها بسیار کمتر از داروهای مشابه استاندارد خود می باشند این امکان رابوجود می آورند تا میزان مصرف مواد شیمیایی گران قیمت را تا 21% و همچنین هزینه دفع سرریز را تا 71% کاهش دهیم .
توجه فرمایی که این کاهش هزینه بدون کمترین افت کیفیت حاصل می شود .
مزایای داروهای عکاسی سری Ecoline
کاهش میزان تقویت مساوی است با کاهش هزینه خرید دارو و همچنین کاهش سرریز دارو و در نتیجه کاهش هزینه های دفع سرریز .
داروی استاربلیزرفیلمBNP جهت سیستم C-41
کد دارو:102441
برای ساخت :200لیتر دارو 
میزان تقویت : 40ml/1Roll 135-24
طریقه ساخت داروی تقویت و مادر :990 میلی لیتر آب +10 لیتر دارو =یک لیتر داروی تقویت و همچنین مادر 
درجه حرارت و زمان :38º C ± 0.3ºC / 45 s