داروی مولتی استارتر بلیچ فیلم تتنال 1لیتری برای 40لیترکد 103333

103333.jpg

داروهای عکاسی سری Ecoline
مواد شیمیایی سری Ecoline با میزان تقویت کم Super Low Rate(SLR) با ایده آمیختن دواصل مهم محافظت محیط زیست و مرقون به صرفه بودن از نظر اقتصادی بوجود آمده است .با استفاده ار داروهای عکاسی که میزان تقویت آنها بسیار کمتر از داروهای مشابه استاندارد خود می باشند این امکان رابوجود می آورند تا میزان مصرف مواد شیمیایی گران قیمت را تا 21% و همچنین هزینه دفع سرریز را تا 71% کاهش دهیم .
توجه فرمایی که این کاهش هزینه بدون کمترین افت کیفیت حاصل می شود .
مزایای داروهای عکاسی سری Ecoline
کاهش میزان تقویت مساوی است با کاهش هزینه خرید دارو و همچنین کاهش سرریز دارو و در نتیجه کاهش هزینه های دفع سرریز .

داروی مولتی استارتر بلیچ فیلم جهت سیستم C-41
کد دارو :103333
حجم دارو :1 لیتر