داروی فیکس فیلم 10×1 لیتری C-41/RAکد 102670

102670.jpg

داروهای عکاسی سری Ergoline

Minilab های داخل فروشگاههای کوچک ،بخشهای چاپ عکس فروشگاههای بزرگ ،مرکزخرید و سوظرمارکتها از جمله مکانهایی هستند که حتما می بایستی بی بو استفاده نمایند.داروهای سری Ergoline داروهایی می باشند با این ایده که آینده ای درخشان خواهند داشت .ایده ای که تمام نیازهای یک Minilab مدرن را تامین می نماید.

مزایای داروهای عکاسیErgoline

تمام داروهای سری Ergoline به صورت اختصاصی درون بسته بندیهای مناسب یک Minilab تعبیه شده است .آنها دارای قسمتهای (Part) کمتری نسبت به نوع مشابه استاندارد خود دارند و با آنها حداکثر میتوان 10 لیتر داروی تقویت آماده نمود .این سری داروها بر مبنای فناوری پیشرفته تولید داروهای بی بو ساخته  می شوند.


عوامل ظهود و ثبات با بوهای شدید جایشان را به موارد بدون بو مدرن داده اند .از مزایای استفاده ار آنها را می توان کاهش عوامل ایجاد آلرژی در انسان در اثر استنشاق بوهای زننده و یا حتی خوشبو کننده های محیطی دانست .


داروی ثبوت(فیکس)فیلم جهت سیستم C-41 نوع RA

(Rapid Acces یا واکنش سریع )

نام اختصاری :FX-RA

کد  دارو :102670

برای ساخت : 10 لیتر دارو 

میزان تقویت : 33ml/1Roll  135-24

طریقه  ساخت داروی مادر و تقویت : 5 لیتر آب + 5 لیتر دارو= 10 لیتر داروی تقویت و همچنین مادر

درجه حرارت و زمان : 38º C ± 0.3ºC