داروی دولوپر فیلم 50×2لیترC-41/LR کد102479

داروهای عکاسی سری Ecoline
مواد شیمیایی سری Ecoline با میزان تقویت کم Super Low Rate(SLR) با ایده آمیختن دواصل مهم محافظت محیط زیست و مرقون به صرفه بودن از نظر اقتصادی بوجود آمده است .با استفاده ار داروهای عکاسی که میزان تقویت آنها بسیار کمتر از داروهای مشابه استاندارد خود می باشند این امکان رابوجود می آورند تا میزان مصرف مواد شیمیایی گران قیمت را تا 21% و همچنین هزینه دفع سرریز را تا 71% کاهش دهیم .
توجه فرمایی که این کاهش هزینه بدون کمترین افت کیفیت حاصل می شود .
مزایای داروهای عکاسی سری Ecoline
کاهش میزان تقویت مساوی است با کاهش هزینه خرید دارو و همچنین کاهش سرریز دارو و در نتیجه کاهش هزینه های دفع سرریز .
نام اختصاری : CD-LR
برای ساخت :100 لیتر  
میزان  تقویت :(23ml/1Roll 135-24(45.l ml/m2
طریقه ساخت داروی تقویت :903 میلی لیتر آب +10 میلی لیتر پارت یک دارو +20 میلی لیتر پارت دو دارو+67 میلی لیتر پارت سه دارو = یک لیتر دارو
طریقه ساخت داروی مادر :820 میلی لیتر داروی تقویت _40 لیتر داروی استارتر کد 104045+140 میلی لیتر آب = یک لیتر داروی مادر  
درجه حرارت و زمان : 38º C ± 0.2ºC /3 min  15 s
کد دارو :102479