داروی بلیچ کاغذ 50 لیتر RA-4 کد 105468

داروی بلیچ /فیکس کاغذ جهت سیستم RA-4

نام اختصاری :BX

کد دارو :105468

برای ساخت : 50 لیتر دارو

میزان تقویت :215ml/m2

طریقه ساخت داروی تقویت :700 میلی لیتر آب + 200 لیتر پارت یک دارو +100 میلی لیتر پارت دو دارو - یک لیتر داروی تقویت 

درجه حرارت و زمان : 38º C ± 0.3ºC