داروی بلیچ کاغذ 100لیتری RA-4 کد10545960

داروی بلیچ /فیکس کاغذ جهت سیستم RA-4

نام اختصاری :BX

کد دارو :105459/60

برای ساخت : 100 لیتر دارو

میزان تقویت :215ml/m2

طریقه ساخت داروی تقویت :700 میلی لیتر آب + 200 لیتر پارت یک دارو +100 میلی لیتر پارت دو دارو - یک لیتر داروی تقویت 

درجه حرارت و زمان : 35º C ± 0.3ºC / 45 s