داروی استابلیزر کاغذ 400لیتری RA-4 STAB-WL کد 104200

104200.jpg

داروی استابلیزر کاغذ جهت سیستم RA-4

نام اختصاری :STAB-WL

کد دارو :104200

برای ساخت :400 لیتر دارو

میزان تقویت :215ml/m2

طریقه ساخت دارو :ترکیب دارو به نسبت یک به یکصد با آب

درجه حرارت و زمان : 35º C ± 0.3ºC / 45 s